The new console for "Hazel Wright" Organ in Christ Cathedral.

The new console for "Hazel Wright" Organ in Christ Cathedral.


✞      September 22, 2019     Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time  - C (135)

You cannot serve both God and mammon.

Gathering Music                       Hát lên bài ca                                              Kim Long  

Kyrie                                        Kinh Thương xót – Seraphim                 Nguyễn Văn Hoà   

Gloria                                       Kinh Vinh danh - Seraphim                   Nguyễn Văn Hoà

Responsorial Psalm                 Tv 112                                                        Mai Tam    

Gospel Acclamation                 Salisbury Alleluia                                     Christopher Walker

Preparation of Gifts Anthem     Hiến lễ tinh tuyền                           Phạm Đức Huyến

Eucharistic Acclamations        Seraphim                                                  Nguyễn Văn Hoà

Great Amen                              Centennial Mass                                       Lynn Trapp

Lamb of God                             Chiên Thiên Chúa – Seraphim             Nguyễn Văn Hoà                            

Communion Song                     Chúa là mục tử                                           Nguyễn Duy Vy

Post- Communion                   O Sacrum Convivium                            Roberto Remondi              

Recessional Hymn                    Prayer of St. Francis                                 Sebastian Temple   


✞   September 15, 2019     Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time  - C (132)

  There will be great joy in heaven over one sinner who repents.

 

Gathering Hymn                      Amazing Grace/Hồng ân tuyệt vời               New Britain & Phan Hoàng            

Kyrie                                        Kinh Thương xót                                         Nguyễn Văn Hoà

Gloria                                       Kinh Vinh Danh                                          Nguyễn Văn Hoà               

Responsorial Psalm                Tv 50                                                          Kim Long

Gospel Acclamation                Salisbury Alleluia                                       Christopher Walker

Preparation of Gifts Anthem    Lòng Trời                                                   Cổ điệu Ireland/ Vũ Khởi Phụng   

Eucharistic Acclamations           Seraphim                                                     Nguyễn Văn Hoà                           

Great Amen                              Centennial Mass                                          Lynn Trapp

Lamb of God                             Chiên Thiên Chúa                                       Nguyễn Văn Hoà

Communion Song                     Magnificat (Mừng khen Đức Chúa)              Thành Tâm            

Communion Anthem                Tiếng Chúa trong con                                 Tiến Linh

Recessional Hymn                     Jesus, you are my life                                   Marcos Frisina       

                                                Giêsu, Chúa ở cùng con  


✞   September 8, 2019     Twenty-Third Sunday in Ordinary Time  - C (129)

Anyone of you who does not renounce all possessions cannot be my disciple.

Gathering Hymn                      Con bước lên bàn thờ                         Kim Long

Kyrie                                        Kinh Thương xót – Seraphim           Nguyễn Văn Hoà                        

Gloria                                       Kinh Vinh danh – Seraphim            Nguyễn Văn Hoà                                                                  

Responsorial Psalm                 Tv 89                                                 Đỗ Vy Hạ                       

Gospel Acclamation                 Salisbury Alleluia                              Christopher Walker        

Preparation of the gifts        Niềm vui bên Chúa                          Henri Nicolas – Vũ Khởi

Eucharistic Acclamations       Seraphim                                           Nguyễn Văn Hoà

Great Amen                              Centennial Mass                                 Lynn Trapp

Lamb of God                             Chiên Thiên Chúa – Seraphim       Nguyễn Văn Hoà

Comminion anthiphon            Amen dicovobis                                 Gregorian Chant

Communion anthem             Tình Chúa yêu tôi                             Hải Linh                                     

Recessional Hymn                    Jesus, you are my life                         Marcos Frisina

                                                      Giêsu, Chúa ở cùng con                      


✞     September 1, 2019     Twenty-Second Sunday in Ordinary Time  - C (126)

Everyone who exalts himself shall be humbled, everyone who humbles himself shall be exalted.

 

Gathering Hymn                      Cửa công chính                                           Kim Long                          

Kyrie                                        Kinh thương xót – Seraphim                   Nguyễn Văn Hoà   

Gloria                                       Kinh vinh danh – Seraphim                     Nguyễn Văn Hoà

Responsorial Psalm               Tv 67                                                          Kim Long              

Gospel Acclamation               Salisbury Alleluia                                       Christopher Walker

Preparation of the gifts      Hiến lễ tinh tuyền                                      Phạm Đức Huyến

Eucharistic Acclamations     Seraphim                                                    Nguyễn Văn Hoà                           

Great Amen                              Centennial Mass                                            Lynn Trapp

Lamb of God                             Chiên Thiên Chúa – Seraphim                  Nguyễn Văn Hoà

Communion antiphon            Ego clamávi                                                Gregorian Chant

Communion Song                     Magnificat                                                  Hoàng Kim

Post-Communion                      Biết Chúa, biết con                                      Ân Đức                  

Recessional Hymn Trong an bình Nguyễn Duy


✞              August 25, 2019     Twenty-First Sunday in Ordinary Time  - C

They will come from east and west and recline at table in the Kingdom of God

 

Gathering Hymn                     Trăm triệu lời ca                                          Nguyễn Văn Hoà               

Kyrie                                        Kinh thương xót – Ca lên đi 2                  Kim Long

Gloria                                       Kinh vinh danh – Ca lên đi 2                    Kim Long

Responsorial Psalm               Thánh vịnh 116                                           Mai Tam                

Gospel Acclamation               Alleluia in C                                               Howard Hughes  RS 399

Preparation of the gifts         Bài ca hiệp nhất                                           Thành Tâm

Eucharistic Acclamations     Ca lên đi & Bộ lễ tháng 5                            Kim Long & Tiến Linh

Great Amen                              Community Mass                                        Richard Proulx                   

Lamb of God                             Chiên Thiên Chúa – Ca lên đi 2               Kim Long              

Communion Song                   Các bạn hãy nếm thử (Taste and See)   Đồng Dao/Rufino

Communion anthem              Bến Thiên Đàng                                          Hải Linh                            

Recessional Hymn                  Hồn tôi ơi                                                   Kim Long  

 


✞               August 18, 2019     Twentieth Sunday in Ordinary Time  - C  

I have come not to establish peace, but rather division.

 

Gathering Hymn                       Nhập lễ 2                                                    Nguyễn Văn Trinh 

Kyrie                                        Kinh thương xót – Ca lên đi 2               Kim Long

Gloria                                       Kinh vinh danh – Ca lên đi 2                Kim Long

Responsorial Psalm                 Tv 39                                                          Tiến Linh   

Gospel Acclamation                Alleluia in C                                              Howard Hughes

 Preparation of the gifts         Trên đĩa thánh                                            Mi Trầm                

Eucharistic Acclamations      Ca lên đi 2 & Bộ lễ tháng 5                      Kim Long & Tiến Linh

Amen                                       Community Mass                                      Richard Proulx

Lamb of God                             Chiên Thiên Chúa – Ca lên đi 2             Kim Long  

Communion antiphon            Meménto verbi tui                                      Gregorian Chant

Communion Song                     Nếm thử mà xem                                        Cát Minh                           

Recessional Hymn                    Trong an bình                                             Nguyễn Duy


 ✞            August 15, 2019     Solemnity of the Assumption of the Virgin Mary - (Vigil 621, Day 622)

The Almighty has done great things for me; he has raised up the lowly

 

Prelude                                         Kìa bà nào                                             Hoàng Diệp, Arr: Trần Đức Thiện

                                                     Ave Maria                                             Bach/Gounnod

                                                     Đoạn I trường ca Ave Maria            Hải Linh

Gathering                                     Một điềm lạ vĩ đại                                  Dao Kim   

Kyrie                                            Kinh thương xót – Ca lên đi 2              Kim Long  

Gloria                                           Kinh Vinh danh – Ca lên đi 2               Kim Long  

Responsorial Psalm                  Tv 44                                                     Xuân Thảo             

Gospel Acclamation                  Celtic Alleluia                                       Christopher Walker

Preparation of the gifts            Ca khúc trầm hương                              Dao Kim    

Sanctus                                        Thánh thánh thánh – Ca lên đi 2       Kim Long                          

Mystery of faith                          Bộ lễ tháng 5                                          Tiến Linh                           

Great Amen                                  Mass of Creation                                    Marty Haugen                               

Lamb of God                                Chiên Thiên Chúa – Ca lên đi 2          Kim Long              

Communion Chant                    Magnificat                                              Hoàng Kim & Ngô Duy Linh                

Communion Hymn                    Linh hồn tôi 2                                       Kim Long                                      

Recessional Hymn                     Mẹ lên trời                                             Triệu Hà